برای اطلاع از محل استقرار حوزه قضایی و شماره تلفن تماس پیش شماره مخابراتی حوزه قضایی را وارد نموده  و تلفن های تماس:۲۲۲۲۹۹۲-۰۷۱۱   و ۲۲۴۷۲۸۲-۰۷۱۱    پاسجگوی سئوالات شما در این خصوص خواهد بود .

شماره فاکس شماره تلفن تماس محل استقرار حوزه قضائی ردیف
۰۷۱۱-۲۲۴۲۲۳۸ ۰۷۱۱-۲۲۲۲۳۱۵-۱۷ شیراز میدان شهداء-مجتمع قضائی مرکزی شیراز-مجتمع مرکزی دادگستری استان ۱
۰۷۱۱-۲۲۴۲۲۳۸ ۰۷۱۱-۲۲۲۲۳۱۵-۱۷ شیراز میدان شهداء-مجتمع قضائی مرکزی شیراز-مجتمع دادگاههای تجدید نظر استان ۲
۰۷۱۱-۲۲۷۳۳۰۳ ۰۷۱۱-۲۲۷۳۴۳۱ شیراز میدان قائم-مجتمع قضائی شماره یک شیراز-مجتمع جزایی ۳
۰۷۱۱-۲۲۸۶۲۶۱ ۰۷۱۱-۲۲۸۹۲۳۶ شیراز – بلوار جدید قرآن روبروی لوناپارک شیراز-دادگاه انقلاب ۴
۰۷۱۱-۲۲۷۳۴۰۷ ۰۷۱۱-۲۲۷۳۴۳۱ شیراز میدان قائم-مجتمع قضائی شماره یک شیراز-دادسرای ویژه امر جنایی ۵
۰۷۱۱-۶۳۱۲۰۰۰ ۰۷۱۱-۶۳۱۹۵۰۲-۴ شیراز میدان معلم-بطرف معالی آباد-بعد از استخر کوثر-سمت چپ شیراز- مجتمع دادسرای ناحیه یک ۶
۰۷۱۱-۲۲۷۱۶۲۳ ۰۷۱۱-۲۲۷۲۰۱۷-۸ شیراز-فلکه گاز ابتدای خیابان ابریشمی شیراز-مجتمع دادسرای ناحیه دو ۷
۰۷۵۱-۳۳۳۶۷۰۰ ۰۷۵۱-۳۳۴۲۰۸۱-۴ استان فارس آباده خیابان امام خمینی (ره)- خیابان هجرت دادگستری آباده ۸
۰۷۳۲۵۷-۲۳۵۰ ۰۷۳۲۵۷۲-۲۴۰۰ استان فارس شهرستان نیریز بخش آباده طشک بلوار سلمان فارسی دادگاه عمومی بخش آباده طشک ۹
۰۷۲۹-۷۶۲۴۰۴۶ ۰۷۲۹-۷۶۲۲۴۰۲- ۲۰۵۱ استان فارس ارسنجان فلکه انار ابتدای خیابان بوستان کوچه اول سمت چپ دادگستری ارسنجان ۱۰
۰۷۳۲۴۲۲-۲۱۳۱ ۰۷۳۲۴۲۲-۲۱۳۱-۵۰۱۰ استان فارس استهبان بلوار قائم خیابان توحید جنب دبیرستان توحید دادگستری استهبان ۱۱
۰۷۵۲۴۲۲-۱۶۰۱ ۰۷۵۲۴۲۲-۱۶۰۲-۵ استان فارس اقلید بلوار شهید بهشتی دادگستری اقلید ۱۲
۰۷۵۲۳۲۲-۳۲۰۲ ۰۷۵۲۳۲۲-۲۲۹۷ استان فارس بوانات شهرک ولیعصر دادگستری بوانات ۱۳
۰۷۱۲۷۶۲-۳۷۱۴ ۰۷۱۲۷۶۲-۲۷۱۱-۴ استان فارس بیضا، – هرابال دادگاه عمومی بخش بیضاء ۱۴
۰۷۸۲۴۲۲-۳۶۶۶ ۰۷۸۲۴۲۲-۲۱۱۱ استان فارس -شهرستان لامرد -بخش بیرم-دادگاه بیرم دادگاه عمومی بخش بیرم ۱۵
۰۷۲۹۷۲۲-۳۱۱۲ ۰۷۲۹۷۲۲-۳۱۱۱-۲ استان فارس -سعادت شهر-خیابان امامزاده حسین جنب امامزاده دادگستری پاسارگاد ۱۶
۰۷۹۱-۴۴۴۲۰۴۹ ۰۷۹۱-۴۴۴۰۰۹۰-۳ استان فارس  – جهرم خیابان اسد آبادی دادگستری جهرم ۱۷
۰۷۸۲۳۲۲-۳۳۳۵ ۰۷۸۲۳۲۲-۳۱۵۵ استان فارس جویم فلکه چمران خیابان معلم روبروی دبیرستان الزهرا دادگاه عمومی بخش جویم ۱۸
۰۷۲۲۲۲۶-۳۷۳۸ ۰۷۲۲۲۲۶-۳۷۳۷-۸ استان فارس -شهرستان کازرون -بخش بالاده دادگاه عمومی بخش جره و بالاده ۱۹
۰۷۲۲۲۶۴-۳۵۹۰ ۰۷۲۲۲۶۴-۲۹۹۹ استان فارس کازرون کنارتخته ابتدای جاده خشت دادگاه عمومی بخش خشت و کمارج ۲۰
۰۷۵۲۳۵۲-۳۹۴۵ ۰۷۵۲۳۵۲-۳۹۴۴-۵ استان فارس صفا شهر بلوار وحدت دادگستری خرم بید ۲۱
۰۷۹۲۳۲۲-۲۸۸۶ ۰۷۹۲۳۲۲-۲۸۸۶-۷ استان فارس -خفر روبروی پمپ بنزین کوچه بهزیستی دادگاه عمومی بخش خفر ۲۲
۰۷۸۲۴۵۲-۳۲۴۹ ۰۷۸۲۴۵۲-۴۹۳۲ استان فارس خنج فلکه امام خمینی(ره)- به سمت جاده لامرد دادگستری خنج ۲۳
۰۷۳۲-۶۲۳۱۰۱۳ ۰۷۳۲-۶۲۳۱۰۱۲-۳ استان فارس-داراب بلوار ۱۷ شهریور (فرمانداری) جنب مهمانسرای جهانگردی دادگستری داراب ۲۴
۰۷۲۲-۴۳۶۲۶۷۹ ۰۷۲۲-۴۳۶۲۶۷۹ استان فارس شهرستان نورآباد ممسنی بخش رستم –  شهر مصیری دادگاه عمومی بخش رستم ۲۵
۰۷۱۲۴۲۲-۳۶۴۱ ۰۷۱۲۴۲۲-۳۵۰۶ استان فارس زرقان بلوار پاسداران روبروی تربیت بدنی دادگاه عمومی بخش زرقان ۲۶
۰۷۳۲۷۲۲-۴۸۴۰ ۰۷۳۲۷۲۲-۲۹۹۴-۵ استان فارس ـزرین دشت ـ خیابان امام خمینی (ره) دادگستری زرین دشت ۲۷
۰۷۱۲۷۲۲-۳۹۹۸ ۰۷۱۲۷۲۲-۲۹۹۴-۵ استان فارس ـسپیدان ـ  بلوار امام خمینی دادگستری سپیدان ۲۸
۰۷۱۲۵۲۲-۳۶۰۰ ۰۷۱۲۵۲۲-۳۶۷۱ استان فارس- سروستان فلکه گاز روبروی بیمارستان شهدا-جنب بنیاد شهید دادگاه عمومی بخش سروستان ۲۹
۰۷۳۲-۳۵۲۲۸۷۸ ۰۷۳۲-۳۵۲۲۲۴۸-۲۸۸۷ استان فارس-شیبکوه-زاهد شهر-خیابان معلم-کوچه جنب حسینیه دادگاه عمومی بخش شیبکوه ۳۰
۰۷۳۱-۲۲۲۴۴۸۴ ۰۷۳۱-۲۲۲۹۴۴۱-۹۵۰۸ استان فارس ـ فسا ـ خیابان شهید منتظری دادگستری فسا ۳۱
۰۷۱۲۶۶۲-۴۱۹۳ ۰۷۱۲۶۶۲-۳۹۰۷ استان فارس ـ فراشبند ـ بلوار امام خمینی (ره) دادگستری فراشبند ۳۲
۰۷۱۲۶۲۲-۲۰۴۵ ۰۷۱۲۶۲۲-۴۱۲۷-۸ استان فارس ـ فیروزآباد ـ خیابان جهاد سازندگی دادگستری فیروزآباد ۳۳
۰۷۹۲۴۲۲-۵۸۸۰ ۰۷۹۲۴۲۲-۴۸۷۰ استان فارس ـ قیر وکارزین ـ بلوار طالقانی دادگستری قیر و کارزین ۳۴
۰۷۲۱۲۲-۳۷۷۳۳ ۰۷۲۱۲۲-۳۵۲۲۵ استان فارس ـ کازرون خیابان امام خمینی (ره)- چهارراه دادگستری دادگستری کازرون ۳۵
۰۷۱۲-۴۶۲۲۳۳۳۴ ۰۷۱۲-۴۶۲۲۳۳۳۴-۲۷۸۸ استان فارس -خرامه -بلوار ورودی شهر-بعد از فلکه معلم سمت چپ دادگا ه عمومی بخش کربال ۳۶
۰۷۱۲۵۶۲-۲۲۳۲ ۰۷۱۲۵۶۲-۲۲۳۲-۲۲۴۰ استان فارس ـ کوار ـ بلوار امام خمینی دادگاه عمومی بخش کوار ۳۷
۰۷۸۲-۲۲۷۷۰۸ ۰۷۸۲-۲۲۲۰۱۱۱-۲ استان فارس -گراش

بلوار معلم کوچه شماره ۵

دادگاه عمومی بخش گراش ۳۸
۰۷۸۱-۲۲۶۰۱۴ ۰۷۸۱-۲۲۴۴۰۱۰-۱ استان فارس ـ لارستان ـ شهر جدید ـ جنب سینما آزادی دادگستری لارستان ۳۹
۰۷۸۲۵۲۲-۲۸۵۴ ۰۷۸۲۵۲۲-۲۵۷۲-۲۵۸۶ استان فارس- لامرد میدان دانشجو- ابتدای بلوار اصلی به طرف شهرستان مهر دادگستری لامرد ۴۰
۰۷۲۸-۲۲۳۰۹۶۰ ۰۷۲۸-۲۲۲۲۱۰۰-۲۴۰۰-۲۲۲۲۹۸۰ استان فارس -مرودشت -خیابان انتظام -جنب قرار گاه انتظامی دادگستری مرودشت ۴۱
۰۷۲۲۴۲۲-۲۹۲۳ ۰۷۲۲۴۲۲-۳۱۱۸-۳۰۱۸ استان فارس- نورآباد ممسنی -خیابان شهید باهنر دادگستری ممسنی ۴۲
۰۷۸۲۶۵۲-۲۳۷۷ ۰۷۸۲۶۵۲-۲۳۷۷-۲۳۲۲ استان فارس -مهر – ابتدای بلوار فرهنگ- طبقه فوقانی  رستوران نگین دادگستری مهر ۴۳
۰۷۳۲-۵۲۳۹۰۰۵ ۰۷۳۲-۵۲۳۹۰۰۲-۴ استان فارس-نیریز- بلوار استقلال دادگستری نی ریز ۴۴