این مجموعه توسط آقای محمد صادق شقایقی در فروردین ماه ۱۳۹۴ گرداوری و در سایت حقوقی اختبار منتشر گردیده است. لطفا تا بارگیری کامل کتاب شکیبا باشید.

Download (PDF, 3.37MB)